Konkurs fotograficzny "Widok z Wieży" - AKTUALIZACJA !!!

Uwaga. Uczestników konkursu fotograficznego "Widok z wieży" informujemy, że względu na organizację biegu na wieżę ratuszową oraz "wieżowej" części Dni Fotografii dnia 16 września, rozstrzygnięcie konkursu zostaje przełożone na czwartek 21 września na godz. 16.00. - I piętro wieży.

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym "Widok z Wieży". Na fotografie konkursowe czekamy do 10.09.2017 pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Szczegóły i regulamin konkursu poniżej.

 

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„Widok z Wieży”

 

I.  Organizator konkursu

Organizatorem konkursu fotograficznego „Widok z Wieży”, zwanego dalej „Konkursem” jest Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna Księstwo Świdnicko –Jaworskie, zwany dalej „Organizatorem”.

 

II.  Tematyka konkursu

Tematem Konkursu jest przedstawienie widoku z tarasu widokowego wieży ratuszowej w Świdnicy. Najważniejszym elementem zdjęcia jest to, aby w tle rozpoznawalne było miasto Świdnica. Zdjęcie powinno zostać wykonane w terminie od dnia 28.08.2017 r. do dnia zakończenia przyjmowania zgłoszeń, tj. 10.09.2017 r.

 

II.  Uczestnicy konkursu

Konkurs „Widok z Wieży” adresowany jest do wszystkich zainteresowanych fotografią, niekoniecznie muszą to być mieszkańcy Świdnicy.

 

III.  Zgłaszanie prac

1. Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Zdjęcie musi być w formacie JPG, w możliwie najwyższej rozdzielczości (min. 8 megapikseli) – wyróżnione zdjęcia będą drukowane na potrzeby wystawy pokonkursowej (w razie potrzeby uczestnik zostanie  powiadomiony o konieczności nadesłania na adres Organizatora zdjęcia w lepszej rozdzielczości).

2. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 zdjęcia.

3. W e-mailu przesłanym na adres Organizatora powinny znajdować się następujące     informacje:

    - dane personalne Uczestnika (imię, nazwisko, adres),

    - numer telefonu, kontaktowy adres e-mail,

    - data wykonania fotografii

4. Zgłoszenia prac przyjmowane będą do dnia 10.09.2017 r.

5. Dopuszcza się obróbkę przesłanych na konkurs zdjęć w programach komputerowych, jednakże zdjęcie nie może być fotomontażem.

6. Zdjęcia mogą przesyłać tylko ich autorzy.

7. Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone.

8. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi, przez Uczestnika Konkursu, nieodpłatnej i bezterminowej licencji na umieszczenie nadesłanych zdjęć na stronie www Organizatora, stronie www.ks-j.pl oraz na profilu społecznościowym facebook, jak również do wykorzystywania zdjęć do celów promocji miasta

9. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji nagrodzonych i wyróżnionych prac podczas wystawy pokonkursowej, publikacji zdjęć w materiałach związanych z konkursem i promocją miasta Świdnicy;

10. Przekazanie prac konkursowych przez autora oznacza, że nie będą one naruszały praw  osób trzecich, w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich oraz, że osoba przekazująca prace konkursowe ma zgody osób, których wizerunki utrwalono       na fotografiach oraz uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków   w zakresie opisanym w regulaminie, głównie w punktach 8-9. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych  powyżej, osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie  odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu  roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie  powstaną z tego tytułu.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w przypadku małej liczby uczestników (poniżej 5 nadesłanych zdjęć).

 

IV.  Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu

1. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Komisji Konkursowej powołanej przez Organizatora.

2. Komisja Konkursowa dokonuje oceny nadesłanych zdjęć, po zakończeniu okresu trwania Konkursu, biorąc pod uwagę zgodność zdjęć z tematyką, ich wartość artystyczną,  jakość oraz oryginalność.

3. Spośród nadesłanych prac Komisja Konkursowa wybierze  trzy prace, które zajmą  pierwsze, drugie i trzecie miejsce.

4. Komisja Konkursowa wybierze również prace wyróżnione – o ilości tych prac Komisja Konkursowa zadecyduje podczas obrad.

5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i wiążące dla wszystkich Uczestników Konkursu.

6. O decyzji Komisji Konkursowej nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione  podczas oficjalnego rozstrzygnięcia Konkursu w dniu 21.09.2017 r. o godz. 16.00 w Wieży  Ratuszowej (I piętro), kiedy to nastąpi również uroczysta prezentacja nadesłanych prac, które zostaną zaprezentowane na 8 piętrze obiektu. W  przypadku nieobecności zwycięzcy powiadomieni zostaną telefonicznie lub e-mailowo.

7. Decyzje Komisji Konkursowej zostaną ogłoszone na stronach www.ks-j.pl  oraz na portalu społecznościowym facebook.

 

V.    Nagrody

 1. Zwycięzcy Konkursu otrzymają następujące nagrody:

     a) za zajęcie I miejsca –  dyplom i bon o wartości 200 zł

     b) za zajęcie II miejsca – dyplom i bon o wartości 150 zł

     c) za zajęcie III miejsca – dyplom i bon o wartości 100 zł

2. Komisja Konkursowa ma prawo do innego podziału puli nagród.

 

VI.  Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.ks-j.pl

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

3. Zgłoszenie fotografii do Konkursu, wraz z przesłaniem danych autora, jest jednoznaczne  z przyjęciem przez Uczestnika Konkursu warunków niniejszego regulaminu oraz  wyrażeniem zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia  28.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

Atrakcje turystyczne

12

Restauracje

14

Hotele

10